Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin ZAF 15 LT

door Fuchs
€1.798,26
SKU 601194245
Verpakkingseenheid

Zink- en asvrije hydraulische olie met extreem hoge viscositeitsindex (HVI) voor toepassingen bij lage temperaturen.

Renolin ZAF 15 LT

Zink- en asvrije hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex voor toepassingen bij lage temperaturen. Demulgerend met additieven om de verouderingsstabiliteit en corrosiebescherming te verbeteren. Overtreft de eisen van DIN 51524-3: HVLP; ISO 6743-4: HV.

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 873 kg/m³
Vlampunt cleveland >90 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 14 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 5,3 mm²/s
VI 387
Stolpunt <-60 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Ontwikkeld voor gebruik in toepassingen met zeer lage omgevingstemperaturen in mobiele en stationaire apparatuur; nieuwste additieven technologie. (ZAF)
Demulgerend type. Kinematische Viscositeit bij -40
o C: 2150 mm2/s.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, laagvisceus


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H332: Schadelijk bij inademing.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.