Doorgaan naar inhoud
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.
Smeeroplossingen.nl is onderdeel van Lubsolutions Benelux B.V.

Renolin MR 310

door Fuchs
€193,25
SKU 600482060
Verpakkingseenheid

Universele smeer- en hydraulische olie type HLPD met additieven om oxidatie weerstand en thermische weerstand te verbeteren, hoge corrosiebescherming, detergerend/dispergerend.

Renolin MR 310

Hydraulische en smeerolie met een extreem hoge viscositeitsindex, uitstekende reinigingseigenschappen en slibdraagvermogen.
HVLPD volgens DIN 51502 samen met DIN 51524-HVLPD
ISO 6743-4: HV

Specificaties

Dichtheid bij 15 °C 855 kg/m³
Vlampunt cleveland 118 °C
Kinematische viscositeit bij 40 °C 15 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C 5,4 mm²/s
VI 360
Stolpunt -48 °C

Hoofdtoepassingsgebied

Voor alle hydraulische systemen die onderhevig zijn aan een breed temperatuurbereik of die buiten worden gebruikt, Bijvoorbeeld in sluisdeuren en in machines welke ingezet worden bij lage temperaturen.

Veiligheidsinformatie

Let op de etikettering voor dit artikel:

Bevat: Basisolie, laagvisceus


Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsaanduidingen:
H332: Schadelijk bij inademing.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.